Vés al contingut
La Fundació_Antonio Jiménez

La Fundació

Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez treballa per generar més i millors oportunitats a les persones utilitzant l’educació com a instrument d’inclusió social, amb els valors del tercer sector i des de la proximitat territorial.

Totes les accions formatives i educatives de l’entitat es desenvolupen seguint les línies d’actuació que emmarquen:

Missió

La missió de la Fundació Antonio Jiménez és oferir serveis educatius, formatius i de creació d’ocupació a col·lectius en risc d’exclusió social.

  • Social: Oferir serveis de formació que facilitin l’ocupació en noves activitats que permetin l’ocupabilitat de persones en especials dificultats d’accés al treball.
  • Comunitària: Orientar totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.

Visió

  • Interinstitucional: Participar de forma significativa en el desenvolupament de noves activitats de formació que ajudin a la creació de llocs de treball, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també de tota la societat.
  • De Col·laboració: Desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura de les necessitats de formació, vers a la satisfacció tant dels usuaris com dels agents implicats, des d’una òptima de sinergia complementària entre els sectors públic, social i mercantil responsable.

Valors

  • Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.
  • Millora Contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.

Enitat CEINA

La Fundació Antonio Jiménez també gestiona CEINA.