La Fundació

Fundació Antonio Jiménez treballa per generar més i millors oportunitats a les persones utilitzant l’educació com a instrument d’inclusió social, amb els valors del tercer sector i des de la proximitat territorial.

Totes les accions formatives i educatives de l’entitat es desenvolupen seguint les línies d’actuació que emmarquen:

 Missió

fundació Antonio Jimenez Educació Formació Comunitat

Social - Oferir serveis de formació que facilitin l’ocupació en noves activitats que permetin l’ocupabilitat de persones en especials dificultats d’accés al treball

Comunitària - Orientar totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat

 Visió

Interinstitucional - Participar de forma significativa en el desenvolupament de noves activitats de formació que ajudin a la creació de llocs de treball, entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó, també de tota la societat

de Col·laboració - Desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura de les necessitats de formació, vers a la satisfacció tant dels usuaris com dels agents implicats, des d’una òptima de sinergia complementària entre els sectors públic, social i mercantil responsable

 Valors

Organitzacionals - Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals

de Millora Contínua - El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis

 Patronat

El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de govern, representació i administració de l’entitat. Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatus fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència.

President: Domènec Domènech i Roig
Vicepresident primer: Bertomeu Mayoral i Herrero
Vicepresidenta segona: Montserrat Anfrons i Gubert
Secretari: Pere Molins i Garcia
Tresorera: Mercè Fontanilles Emanuel

Consultar els estatuts estatuts de l’entitat.